богатьство

богатьство
БОГАТЬСТВ|О (574), -А с. Богатство, большое имущество:

Горе лихоимьцю. богатьство бо ѥго отъбѣжить а огнь и прииметь. (ὁ πλοῦτος) Изб 1076, 79 об.; и ˫ако въсхотѣти ѥмоу жити съ ними. и вьс˫а презьрѣти въ житии семь славоу и б҃атьство. ни въ что же положивъ. ЖФП XII, 33в; и помалоу. имениѥ и б҃аство и ины вещи. въ ˫адра нищихъ ||въложиша. (ὕπαρξιν) ЖФСт XII, 4343 об.; ѡубогъ же есть еже имать. •н҃• златникъ б҃атьства. (περιουσίαν) КР 1284, 305б; не бо родихомъсѩ съ б҃атьствомь. нъ нази. по писаномоу. ничсо же вънесохомъ въ миръ. ни изнести что можемъ. (μετὰ πλούτου) ПНЧ 1296, 69 об.; по семь б҃атьство ѥго вдавши нiщимъ. и миръ ѡставльши иде въ мана||стырь. ПрЛ XIII, 22аб; и оувеличисѩ Соломонъ паче всѣ(х) ц(с)рь земьны(х) б҃атьствомь и оумомь (πλούτῳ) ГА XIIIXIV, 94а; и неправдою собравъ б҃атьство (οἱ ἀδίκως πλουτήσαντες) ПНЧ XIV, 101г; Сего ради ни сдравью всѩкому дивiмъсѩ. ни недуга оукарѩѥмъ. нi къ б҃атьству текущю не приложимъ ср(д)ца. (πλούτῳ) ГБ XIV, 106б; Ни конѩ безъ оузды возможно ѥсть въздержати твердо, ни б҃атьства безъ оума. (πλούτῳ) Пч к. XIV, 42 об.; се чл҃вкъ иже не положи б҃а помощника собѣ. но падесѩ множьствомъ б҃атьства своего. СбТр к. XIV, 26; б҃ъ разумъ на(м) далъ... б҃атьство на(м) да(л). ЗЦ к. XIV, 94б; да не хвалитьсѩ б҃атыи б҃атьствомь своимъ Пал 1406, 186в; Бы(с) черноризець нѣкто. именемъ еразмъ. имѣ˫а б҃ать||ство много. ПКП 1406, 121аб;

||=ценности:

Вл҃дка нашь... повелѣ... пода˫ати чл҃вкомъ даръ. не притѩжающемъ паче ѥго ни мѣди. ни срѣбра. ни злата. или коѥ б҃атьство ино. (περιουσίαν) КЕ XII, 232а; В се же лѣто придоша сли из Нѣмець къ Ст҃ославу. Ст҃ославъ же велича˫асѩ показа имъ б҃атьство своѥ. ЛЛ 1377, 66 об. (1075); и емъ за руку его старець. введе и въ свое скровище. и показа ему бога(т)ство много лежащее ту. (πλοῦτον) ЖВИ XIVXV, 65б;

||=перен. О духовных ценностях:

вьсе племѩ своѥ пороучи б҃оу: доброуоумоу блюстелю. ѥго же милость велика. и б҃атьство несъвѣдомо. Изб 1076, 16 об.; испълниша бо и о семь писаноѥ. избавлѥниѥ моужю д҃ши своѥи богатьство. (ὁ... πλοῦτος) КЕ XII, 230а; паче же къ б҃атьству б҃жью. приимѣте о нищи(х) слово. ГБ XIV, 93а;

♦=вынимати богатьство см.
♦ =вѣчьноѥ богатьство:

потщитесѩ б҃ати быти вѣчьными б҃атьствы. СбЧуд XIV, 283б; Си˫а оубо заповѣди ст҃ии послушавше ѡ(т)лучитисѩ ѡтину(д) всего б҃атьства неоудобь˫а попекшесѩ. и всѩ расточивше разда˫ань˫а ра(д) нищи(м). бга(т)ство вѣчное себѣ тамо пре(т)положше. (πλοῦτον... αἰώνιον) ЖВИ XIVXV, 60а; ˫ако же бл҃жны павелъ вопиеть не смущаемсѩ г҃лѩ. аще бо внѣшнiи нашъ чл҃вкъ растлѣваеть. но внутреннии обновлѩетсѩ д҃нь д҃не. иже бо в малѣ скорби ваше˫а. по премногу вѣчное б҃атьство славы сдѣловаеть вамъ не смотрѩщи(м) вамъ видимы(х). (αἰώνιον βάρος δόξης) Там же, 131в;

♦=доуховьноѥ богатьство:

И скоро совокупиша(с) ст҃ии на(ш) ѡц҃и, по суху же и по морю не трудно путь шествующе, ˫ако корабли, полни дх҃внго б҃атьства КТур XII сп. XIV, 58; дх҃вноѥ б҃атьство расточиша. (πνευματικὸν πλοῦτον) ПНЧ XIV, 185а; нъ кто ѡ(т) б҃атьства дх҃внаго на нищету просить тѣлу достигнути. (ἀπὸ πλούτου πνευματικοῦ) ФСт XIV, 189г; б҃у же поспѣшествующи ти приимеши самъ таковоѥ дх҃вноѥ б҃атьство. (τῆς... πνευματικῆς περιουσίας) ЖВИ XIVXV, 70г; ре(ч) ѥи ˫ако всоуѥ троужаѥши(с). не можеши мене прельстити тлѣньными мира сего. ни ѡкрасти ми дх҃внаго б҃атьства. ПКП 1406, 167в;

♦=небесьноѥ богатьство:

за многолюбьнаго богатьства. б҃атьства нб҃снаго лишитьсѩ. СбТр XII/XIII, 12 об.; подобаѥть оубо намъ многоразлично нб(с)ноѥ б҃атьство собрати (οὐράνιον πλοῦτον) ГА XIIIXIV, 98а; сее тѣмь творѩще. желаѥть бо при(с) б҃омь вложена˫а д҃ша. и б҃жьимь (д)х҃омь оутвержен(а) и д҃ха ст҃го разоумъ стѩжавъши. б҃атьства нб҃снаго. (πλούτου οὐρανίου) ПНЧ XIV, 140в; ходимъ по добродѣтели и приобрѩщемъ б҃атьство нб(с)ное. (τὰ πλούτη τῶν οὐρανίων) ФСт XIV, 201г.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "богатьство" в других словарях:

  • куса — набег, нападение (1): [Скочи (Всеслав) отъ нихъ (киевлян) лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ, утръже ваззни, с три кусы отвори врата Нову граду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ. 35]. Нъ дьяволъ …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • погыбати — Погибать погыбати (1) 1. Приближаться к гибели, жестоко бедствовать: Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами; погыбашеть жизнь Даждь Божа внука. 16 17. Та земля поистинѣ погыбающи, нечьстивымъ избави бѣгающаго сходяи огнь на… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • вѣчьныи — (714) пр. к вѣкъ1. 1.Бесконечный во времени, вечный: члв(к)мъ ˫ави сѩ и ѩвѣ проповѣдаѥть(с) || ц(с)рь вѣчныи иѥрѣи въ вѣкы по чинѹ Мелхиседековѹ. ц(с)ртво бо ѥго ц(с)ртво вѣчноѥ и неистлѣѥмоѥ (βασιλεία αἰώνιος) ГА XIII–XIV, 127а–б; и буде(т) Б҃ъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • небесьныи — (1024) пр. к небо. 1.В 1 знач.: на н҃бо взиду. и выше звѣздъ нб(с)ныхъ поставлю пр(с)тлъ мои. ГБ XIV, 55в; росою нб(с)ною напа˫ающи. (οὐρανίφ) ЖВИ XIV–XV, 68г; небесьна˫а средн. мн. в роли с.: азъ ѥсмь нб(с)ныхъ. и земныхъ творець. Пал 1406, 63в; …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Кметы — (также комиты, кмети, кмиты)  термин, широко распространённый в Средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально кметами назывались, по видимому, свободные члены общины, племени. В древнерусских литературных… …   Википедия

  • а — (56). 1. Объединительный союз. а) Соединяет однородные члены предложения и однородные предложения как смысловое целое: Княземъ слава а дружинѣ! Аминь. 45.(Так читают: Дубенский, Барсов, Перетц, Орлов, Гудзий, Лихачев. Первые издатели, Тихонравов …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • безъ — Без безъ предлог с род. пад. при отсутствии чего л., нет, не имея (3): ... уже дьскы безъ кнѣса в моемъ теремѣ златовръсѣмъ. 23. А уже не вижду власти... брата моего Ярослава, съ Черниговьскими былями... Тіи бо бес щитовь съ засапожники кликомъ… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • богатыи — Богатый богатыи, ая, ое (1) 1. Обладающий большим имуществом: А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты... 26 27. ...глаголю вамъ, яко неудобь внидеть богать въ царьствие… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • брѣмя — Бремя брѣмя (1) 1. Тяжесть, каменное ядро, грузило: Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • златыи — Златой златыи, ая, ое; златъ, а, о (13) 1. Сделанный из золота, украшенный золотом: Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. 8. Камо Туръ поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежатъ поганыя головы… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»